ciara

I Tappinate da za Cuncittina : Trapani-Ternana 2-2 ” – Ultimi. E cu ni smove ? “

Si fussi o postu di l’allenature da Tennana, pighiassi e iucature e dru appagnalupi di purtere e li tappinasse pi du ure chi tappine di lignu. S’ammuccaru tri punta e a niatri ni finiu bona, bona veru!

Io’ un sugnu esperta di pallune, sacciu sulu chi cu ioca bonu vince e cu un tira in porta un vince mai. Cettu, ci su partite chi na squadra ioca sempri all’attaccu e l’autri vincinu a contropiedo ma  si semu l’urtimi, si un’emu vinciutu mai …quarchi cosa vene a dire.

Aere vittimu u solitu Trapani, ma c’addumannu a Sesse , Iucannu accussì ni sarvamu ? E a parte Coronadu struppiatu, c’eranu tutti, i vecchi e i novi chi vosiro iddu e u vecchiu diretture sportivo.

Iò sugnu tappinara di fabbollo, detto iocu du pallune , un ni capisciu ma Barillè aere fu cosa di agghiumunallu e mettilu nu cammarinu. Si un c’avissse statu Ciaramitaru puru u gollo s’avia mangiatu . A parte chissu un ni cumminau una bona e Sesse u livau sulu ..quannu i puti stavanu chiurennu.

Un si pò dire chi un ci misiru impegnu ma , ditta tra ri niautri, mi passiru veru fracculiddi. Mi piaciu Scozzarelle chi quannu un si mette n’testa di iucare fa a differenza, u purtere Farelle si dimustrau sicuru e mi rispiace pi Guerriero ma u lassasse titolaro, ran partita a fici Ciaramitaru, unu chi duna l’anima e sunu veru cuntenta chi u gollo u fici iddu. Petkovicce e Citre ancora un su chiddi di l’annu scorsu ma si stannu muvennu, l’autri megghiu staiu muta.

Nizzette si perse e sa unni finiu, veru chi fici u crossu du gollo ma pi tutta a partita curria n’vacante, a difesa poi megghiu chi un ni parlu masinnò sgabbuliu !

Sesse, tuttu suratu, nu doppu partita sa pigghiau ca difesa , Cettu chi Scognamiglie e Petticono u pallune u pigghiavamu ma ora chi l’emu a chiancire pi  vint’anni ? Un mi pare chi sti ru campiuna i vose a Juventusse o u Real Madriddo ? E poi cu l’accattau a chissi di ora du Trapane? Me maritu Iachinu( requimatennammiceddrasua) ?  Chissi hai Sesse meu e cu chissi a iucare. Chissu ti po’ dare u cunventu, mangia cu chiddru chi c’è nu stipu n’ cucina e si un t’appatta u rici e ti nni vai o ristoranto . A mia m’annoiano sti scusante, sempi a parlare di chiddi chi su struppiati o di chiddi chi un ci su chiù. Le infortune capitanu e i iucatura un su fattu di petra, le infortune capitanu comu capita chi na squadra un ci runa cuntu all’allenature . Munnu ha statu e munnu è !

Ora n’attoccanu tri partite rifficile, una n’casa cu Benevente, l’autri rue fora du Provioncialo cu u Bare e cu l’Hellasse Verone. Magari cu fattu chi hannu tri partite impignative si arrispigghianu ma si ni vulemu sarvare,  quarchi cosa ave a canciare, a cuminciare da società chi s’have a fare sentire chiossae cu l’allenatura e chi iucatura.

Nu calcio tutti cose ponnu succerire, basta chi si vincinu du partite e attrovi firucia,a firucia è chidda chi manca e iucatura du Trapani e chiossai stai sutta, chiù picca n’hai.

Sesse Cosme sti i cose i sape e pi chissu un po’ sempi cuntare chi u pirocchiu ave a tusse !

Sevvi vincire no sentire scusante !

Fozza Trapani ancora chiossai picchì semu urtimi !

Post Navigation

Lascia una risposta