Foto Joe Pappalardo

I Tappinate da za Cuncittina – Trapani-Ascoli 1-1 ” Turnau e si vitte !!“

 

Cettu, l’impottante è un peddire ma unn’è chi si po’ ire avantu cu sti paregge e poi comu vennu sti paregge ? Comu contro a Pro Veccelle, lassammu iucare all’autri pi un tempu e poi n’arrispigghiammu. Pirora n’ha ghiutu bona chi emu pareggiatu ma emu a ciccare di canciare stu ventu di lagnusaria ?

Sesse fu chiare, ioca cu su merita e si na pocu vinniru n’Trapane pi addivettisi si nni stannu assittate o magari si nni vannu. Vu mmaginate si avissimua vutua Faggiane ? Astura c’eranu frasi chi dicianu e un diacinu, riscussa e contru riscussa, incazzature cu na pocu chi un si sapia mai cu eranu . Sesse fu chiaro. A quadra un ci piaciu e u risse !

Na pocu sunnu controfigure di chiddi  chi canusciamu e mi riferiscio o verunise meu, Luche Nizzette. Chi canciasti gilataru ? Luche meu, a zia tua , tu unn’hai statu mai unu chi rire ma hai na facci a usu  quannu a me maritu Iachinu ci risse chi vinia me matri a stare n’casa cu niautri ! A parte a facci annirvata, unni finisti ciatu meu? Unn’è dru iucature chi quannu vinne a gennaio canciau , cu Petkovicce,a squadra ? Ciatu meu, oggi un sulu un n’azziiccasti un pallune ma cummnasti puru a bacarata du rigore e siccomu Sesse unn’è comu a Robettine chi facia i canci a cinqu minuti da fine, ti livau e fici trasire a Barillè chi a so partita a fici, livau a Citre chi ancora si have aripigghiare e trasiu u sinnacu. No, chi capistu ? Non chiddu carrabbinere ma Brune Petkovicce e si vitte a differenza. Apparte u gollo chi seppuro mi passe unu di chiddi chi facianu i me figghi quannu iucavanu a spiaggia libera a San Giuliano, fu impottanto picchì ni evitau di peddire e fici accapire chi Petkovicce ave i peri veru bone.

Anche stiornu Coronade fu u megghiu.  Era a tutti i banne ! Pi stu Trapane a trasi e nesci  , comu un pisci senza sale, u brasilianeddu esti veru impottanto. Si un’avisissimu  a iddu astura na virissimu petre petre !

L’autri…arrunzanu. Casasole fici a so pattita giuriziusa, Legittime un mi cummince ma a mia fici mpissione u calabrise, Canotte ! Trasiu e paria chi ci stavanu ennu appressu i vespe. Secunnu mia stu picciottu, araciu araciu, addiventa titolaro. Cettu a Fazie un ci putemu rire nente, l’ impegnu c’esti sempe ma puru i peri torte !

 Iò un nu sacciu chi have sta squadra? Lo avisse a sapire Sesse picchì hannu i amme modde, picchì su scantati quannu iocanu e picchì fannu fare bedda fiura a tutti chiddi chi vennu o Provincialo.

A scusa du cauru va bene fino a un cetto punto. Vabbè chi l’abbitru fimmau du vote a pattita pi vivise tutte a gazzusa o l’acqua sesse ma u cauru c’era puru pi l’ascolane e nu primu tempu curreru u duppiu di niautre.

U parreggie fu giustu e si ha essiri sincera si c’è na squadra chi si po’ lamintari di un n’ haviri vinciutu è l’Ascole. Niautri iucammu..arrunza merda e varagnammu un puntu!

Fosse pu cauru ma c’erano picca genmte o stadio. Mi rissiru milliecincucento menu di l’autra vota !Pozzu capire a bedda iurnata e unu si nni va a mare ma ora sìavissirua zittire chiddi chi dicinu chi ci vulissi u stadiu chiù ranne ! O campu si ci va. Lassati i parenti a spiaggia, vi virite a partita e turnate a fari capuzzuna !

Ora un c’è tempu di chiacchiariare. Martiri sira si ioca arrè e arrivanu dri beddi spicchi di spezzine, chiddi chi hannu una delle chiù tinte tifoserie italiane. Pinsate chi stiornu quannu ci fu u minutu di raccoglimento pi ricordare u zu Carlo Azeglio Ciampe si misiru a vuciare o stadie  “ livornese pezzo di m…” Ma chissi cosi giuste su ? Mancu rispettu pi morti c’è ! E a proposito di morire, un pinseru e una prechiera pi da signura chi appe n’arresto cardiaco a Perugie ( comu na vota a Renato Curi ) e quannu si sappe chi avia morta i iucatura un vulianu chiù iucare . Poi appiru a continuare pi rigulamentu  ma u ficiru pi fare passare u tempu. U sporto, u fabbollo è impottanto ma prima di tutto vene la vita e beni hannu fattu i picciotti da curva nord du Trapane a ricoddare i morti du terremoto du Centro Italia.Bravi comu sempre !

Fozza Trapane sempe !

Foto Joe Pappalardo

Post Navigation

Lascia una risposta