I Tappinate da za Cuncittina – ” Trapani- Lanciano. E chi sacciu !! “

Matri matri che bello virire u Trapani o cinema ! U signò Tattaro mi purtau a virire a partita du Trapani meu contro u Lanciane n’casa di n’ amicu, unu di chiddre du Trapani Clubbi Verona chi havi u schermo ranne e unni si vire a pattita di SCAI a usu di quann’era  picciotta e cu me maritu Iachino (requeimatennaammiceddrasua s’inniamu o cinema Fontana chi poi addivintau CHING oppuru all’IDEALLE n’facci San Nicola.  Allura, pallamu da pattita di stionnu !

Bene, za Cuncittina, soddisfatta del risultato ?

– Soccu voli chi c’ha dire, signiò Tattaro meu, pigghiari gollo a mancu reci minute da fine da pattita va venire  i nevve ma pi comu si misiru i cose c’avissimu addumare na torcia a Maronna.

Parliamo della squadra. Chi le è piaciuto e chi meno ?

Allura Nicolasse u puttere ni sarvau u risultato all’ultimo comu fici a Latine.  Dumannu e dicu , ma pi forza unu havi a soffriri sempi quannu na pattita sta finennu ? E corpu di sangu ! A difesa si ghioca Perticono è forte e mi rispiace chi Sesse meu l’appi a canciari picchì avia u coddu tortu . Puru bonu iucau Scognamiglie, anzi veru bbonu picchì un sulu unni c’è iddru un passa mancu na vastunaca ma fici puru u gollo . Mi piaciu assae Pagliarule , u capitanu nostru. Fici na para ntervente veru bboni e avia assae chi un gnucava. Fazio accussì accussì e si fici futtire quannu  u Lanciane fici u golle  mentre a Rizzato ci tiru du tappine n’frunte picchì dopu chi ittau u pallone fora e i lancinise appiru tri cornerre a mia a pissione m’acchianau a 240 . A centrocampo Cavagne fici na pocu minchiateddre ma si pò capire , avi vintanne e ave a fare  piattica. Unn’è facile iucare o postu di Scozzarelle ma c’emu a dare firucia o nicareddru. Chiddri chi ci ricu a verità un mi piaceru foro Ciaramitare, Barille e Coronate. Barille ( cancia varvere pippia-cire ) curria n’vacante, Ciaramitare sapi iucare megghu e u nicareddru brasiliane un savi a muntare u ciriveddru picchì i tappinate ci ponnu arrivare puru a iddru.

Come giudica la prova di Sodinha ?

Chi peri fa soccu vole ma quannu trasiu mi paria di virire a pattita de cuore di cantante contru pilote di fommula uno. Ci mancavanu Gianne Morande e a bonanima di Ramunnu Vianello ! Capisciu chi è un pocu n carne ma avi a curri tanticchia suvecchiu . Si fusse Sesse meu, ci ittassi a chiavi ra machina e u facissi caminare a pere ogni ghiornu da Maronna sinu a Turrigny.

– L’attacco le è piaciuto ?

Torrigrossa mi piace. Avi spirienza da serie B e sape tenere u pallune, puru u muntise Montalto si varagnau a iurnata ma all’ attaccante c’emu a passare i palluna giuste. Pi mia e un save affennere nuddu,  dra ravanti semu scarsiceddri .

– Ha sentito mister Cosmi nel dopo partita a Radio Cuore ?

Cettu cu ntise ! Appoposito ci vogghiu rire na cosa a Nicola Conforte di Radio Cuore. Capisciu chi si un ci fusse a pubblicità a radio un putisse farini assentire i cronache de pattite ma mi fannu venire i nevve quannu c’esti u gionallista chi fa a dumanna a Sesse Cosmo e mentri parla patte a pubblicità di caccocciuli e minnuli cull’ova ! Signiò Conforte meu pippia-cire a pubblicità a po’ mannare nta nautru momentu e no quannu i genti pallanu ? Virisse chi si mi fa n’cazzari i cosi di  soccu ci fa pubblicità iò un ni l’accattu ! Allura Sesse meu è sempi biavu e sincere ma stionnu mi passe u frate nicu di Boscaglia. No chi si lamentau comu a Robertino meu chi n’havia sempi una ma pallau di 77 peccento di  umitità e chi a niautre ni runanu cattelline gialle cu facilità. Sesse meu ma chi dice o frate ? Viri chi l’umitità c’era puru pi lancianise.  Si inostri iucatura fannu falli fissa comu fici Coronatu , soccu avia fare l’arbitru ? Accattarci na granita ni Culicchia ? Tu riccillu e picciotti toi chi a finiscinu di fare picciriddrate e abituate a muddrare tappinate !

Ha capito perché hanno espulso Faggiano ?

E chi sacciu ? Era assitata comu a lei nu divanu ! Vitte chi Faggianu meu s’aisau  e appi a dirici na cosa all’arbitru. Soccu ci risse ci l’addumanassi a iddru . Pi mia Daniele avi ragiune, è erucatu e mi saluta sempre e un ni scurdamu chi stannu accattau iucatura bone ! E’ un pocu cauru di carattire ma unnè chi nasciu a Bolzane !!

Martedì trasferta a Novara contro il Como .

E soccu c…vole ?

Intendevo dire, cosa si aspetta dalla prossima partita.?

A viautre giornaliste ci tirasse un cartune di tappine . Voli pallare pi comu c’inzignau so madre ? Allura iò sugnu n’cazzata picchì vulia ire a Como unni c’esti u laco e di drocu vulia farimi accumpagnare a Lucane in Svizzera pi accattarimi a ciculatta e puttaricilla e niputeddri mei ! E soccu fannu sti sdisonorate di Como? U campu un ni l’hannu prontu e si ioca a Novara ! E soccu m’accattu a Novara ? Soccu ci pottu e nièiteddri mei ? I pavesine ?  Comunquo emu a nescire i cugghiunazza e ciccamu di vincire. U Como unn’è fraccu ma mancu è u Realmadridde o u Baccellona. Iò sugnu ottimista e poi sugnu amozionata !

Come mai ?

Picchì lei mi risse chi mi potta a virire a pattita o campo e chi poi mi fa accanuscire a Sesse Cosmo. Un miu l’ura accussì mu vasu tuttu e ci ricalo na para tappine ca scocca granata !

Per concludere, niente “ tappinate “ alla squadra?

Ma chi dice ? Doppu sta pattita Sesse Cosmo s’avi a puttare na coffa cu na trentina di tappine e quannu vire chi na pocu un fannu soccu rice, allonga i manu na coffa e ci li tira n’ziccu n’frunte ! Ora a saluto signiò Tattaro meu. Ni viremu mattiri vessu i tri e pattemu pi Novara . Speru sulu chi si a sira prima mangiu fasola un mi vene di ittare pirituna na machina !

Fozza Trapane sempe !

A Za Cuncittina vostra !

 

Foto tratta dal sito www.trapanicalcio.it

Post Navigation

Lascia una risposta