I Tappinate da za Cuncittina – ” Latina-Trapani . Pi picca vinciamu ! “

Iachino

Za Cuncittina, cosa ne pensa del pareggio ottenuto a Latina dal Trapani.

Buonasera a tutte ( fazzu a usu Faggiano meu chi saluta sempe ) ! Allura pima di pallare da pattita, ci vogghiu rire na cosa o signor Abode chi cumanna a serie B. Cu sti anticipe e posticipe un ci staiu capennu chiù nente!. Sabbato pomeriggio mi sdivacae nu divanu e  iucavanu tutte tranne u Trapane ! Mi sceru na cinquantina di parulazze di funnu e fu tannu chi me nipute Asparu mi risse chi u Trapani iucava lunniri sira. E corpu di sangu ! M’avia abbirire u bellu filme d’amore na rete quattro e u facianu giustu lunnire . Ittai na tappinata a televisione ma n’zittai a facci di me nora chi stava passannu ! Me figghiu Bettu pi calmarime mi risse chi cu “MAISCAI” si po’ registrare soccu si ole. Iò sti cose un ni li capisciu e si dumane un mi registrau u filme ci tiru un cauciu unni ricu iò ! Allura parlammu da partita. U pareggio a Latine è bonu ma a putiamu vincire e astura eramu dran capu cu Livonno.

IachinoU pimu tempu ci vicimu abbirire chi avemu i pere bone e chiddri ca magghia a usu l’Interre un ficiru nente.  Quannu ficiru abbirire l’allenature du Latine pinzai subbito a me maritu Jachino ( requiematennaammiceddrasua). U cristianu meu taliassi chi beddru chi era na fotografia acciancu,  era tifoso di l’ Interre e mi ricordo a ran collira chi si pigghiau e tempe di Ronaldo quannu dru iucature da Juventusse u sdivacau n’terra e dru ran curnutu ri arbitru un ci rette u rigore. Era iddru, dru sdisonorato di Juliane. A verità però chi poi a Juliane u ntise parlare a fine pattita e mi passi un bravo picciottu ma tannu me marito l’avissi appinnicato nall’alberu di ficu chi aviamu  a Raganzile.

Cosa le è piaciuto e cosa non è andato bene del Trapani?

Premessu chi iò sugnu malata du Trapane e soccu fa è sempi giusto, u purtere Nicola è biavu veru. Fici na paratuna nu finale chi ni sarvau u risultatu. Di tutte i difensore mi piaceru Perticono e Scognamigghiu. Un ni li futte nuddru a tutti rue ! I difensore di lato , Fazio ( ma chi è parenti di Mommo l’ex sinnaco di Trapane ? ) e Rizzate sunnu brave ma comu risse Sesse meu a fine partita e microfone di SCAI, hannu a ciccare di un farici fare i crosse . U centrocampo è bonu e u Curunatu meu, l’aciddruzzu meu è veru biavu. Comu avissi ritto a bonanima di me soru Ammaculata, stu iucature è unu “ scacciaseppichinatiche “. A taliallu pari sciutu da scola media ma ma cu pallune fa soccu c….ole ! Dra ravanti sia Montalte che Turrirossa un ficiru tantassae ma di pallune cinn’arrivaru veru picca.

Secondo lei servirebbe un attaccante come Sforzini ?

Chiddru chi ghiucava cu l’Entella Erice ?

Entella di Chiavari non di Erice, quello era l’Entello !

Un ricissi parulazze cu stu chiavari, ci mannassi a so soru !

Va bene. Cosa ha provato al momento del vantaggio di Coronado?

Ittai na uce chi a atta chi era vicinu di mia satau e s’iu ammucciare! Arrusa da miseria, mancu u tempu di pigghiarimi a pinnula pa pissione, chi dri sdisonorate du Latina pareggiaru cu dru tignusu tuttu suratu chi vinni alive, Alivera ! .

Cosa ne pensa dell’espulsione di Scozzarella ?

Allura, pi definzione l’arbitre su quasi sempre tutte  curnute. Stavora però a parte sta specie di cristianu di Schiattarella , a culpa è nostra. Scozzarella ( mi staiu cunfunnennu cu sti nome paragge ) nostru fu fissa a ammuttallu. Dru fumere chissu ciccava ! E infatte Sesse meu u risse doppu a partita chi fu engenuo !

C’è stata un po’ di maretta in campo al momento dell’espulsione. Che ne pensa ?

Cosi chi succerinu. Na vota ivi a birire me figghiu chi ghiucava a Faugnana. Ci fu na scazzuttata nu secunnu tempu  e pi picca un n sbinnavanu a tutti niautri. Di cursa ni pigghiammu l’aliscafe anchi si aviamu u biglietto ca Pietro Novelle, u traghetto. U fabbollo è chissu !Mi piaciau però Sesse meu. Ci fici abbirire a Juliane a manu cu numaru tri ?

Cosa avrà voluto indicare secondo lei?

Chi o ritorno n’abbuscanu tri ! Va scancia va !

Abbiamo superato il mal di trasferta ?

E chi sacciu ? Chi sugnu u dutture Mazzarella ? Cettu chi appiru a cummattiri n’Palemmu cu l’aeroplane chi un partia e arrivaru a Roma ri notte.

Intendevo le troppe sconfitte della scorsa stagione ?

Ah e pallassi giustu ! Iò ricu si, sta squadra avi i cugghiuna quadrate,  comu ricia a bonanima di me marito  ( requeimatennammiceddrasua ) e poi avemu n’allenature chi secunnu mia si un fannu soccu ricinu, li pigghia veru a tappinate !

Se fosse al posto di Cosmi cosa avrebbe detto ai suoi ragazzi a fine partita?

Biavi, fustu bravi ma aviti a ghiucare cu chiossae ciriveddru, siti forti e l’autri va ponnu suc…! E poi, pi sicurezza c’avissi ratu na tappinata a ogni ghiucature e una chiossae a Scozzarella .

Anche una ciabattata a Coronado ?

I tappinate fannu sempi bene, macari o nicareddu brasiliano cià po’ dari chiu araciu !

Sabato affrontiamo il Lanciano. Pronostico ?

E chi sugnu u mago Silvano ? Pi mia abbasta chi vince u Trapane, l’autre ponnu fare  soccu c…vonnu !

Buonanotte za Cuncittina !

Buonanotte a tutte e tinitivi sempre a tappina pronta ! Forza Trapane sempe !

 

A Za Cuncittina vostra !

 

Foto tratta dal sito www.trapanicalcio.it

Post Navigation

Lascia una risposta